V.A. BELYI METAL-POLYMER RESEARCH INSTITUTE

OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Books

 • Belyi V.A., Sviridenok A.I., Shcherbakov S.V. Plastic gears. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1965
 • Genel S.V., Belyi V.A., Bulgakov V.Ya., Ahtman G.A. Use of polymer materials as coatings. Moscow, Khimiya, 1968
 • Belyi V.A., Egorenkov N.I., Pleskachevsky Yu.M. Adhesion of polymers to metals. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1971
 • Belyi V.A., Sviridenok A.I., Petrokovets M.I., Savkin V.G. Friction of polymers. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1972
 • Belyi V.A., Sviridenok A.I., Petrokovets M.I. Friction and Wear in polymer based materials. London, Pergamon Press, 1982.
 • Belyi V.A., Dovgyalo V.A., Yurkevich O.R. Polymer coatings, Minsk, Nauka i Tekhnika, 1976
 • Metal-polymer materials and products, Ed. by V.A. Belyi. Moscow, Khimiya, 1979
 • Litvinov V.N., Mikhin N.M., Myshkin N.K. Physico-chemical mechanics of selective transfer at friction, Moscow, Nauka, 1979
 • Belyi V.A., Vrublevskaya V.I., Kupchinov B.I., Wood-polymer structural materials, Minsk. Nauka i Tekhnika, 1980
 • Belyi V.A., Pinchuk L.S. Introduction to the materials science of sealing systems. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1980
 • Belyi V.A. Starzhinsky V.E., Shcherbakov S.V. Metal-polymer gearings. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1981
 • Goldade V.A., Neverov A.S., Pinchuk L.S. Low-modular composite materials based on thermoplastics. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1984
 • Lizarev A.D., Rostanina N.B. Oscillations of metal-polymer and homogeneous spherical shells. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1984
 • Sysoev P.V., Bogdanovich P.N., Bliznets M.M., Klimashevich N.M. New composite materials based on industrial wastes of chemical fibers. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1984
 • Sysoev P.V., Bogdanovich P.N., Lizarev A.D. Deformation and wear of polymers at friction. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1985
 • Konchits V.V., Meshkov V.V., Myshkin N.K. Triboengineering of electrical contacts, Minsk. Nauka i Tekhnika, 1986
 • Sviridenok A.I., Myshkin N.K., Kalmykova T.F., Kholodilov O.V. Acoustic and electrical methods in triboenqineering. Allerton Press Inc. New York, 1988
 • Goldade V.A., Pinchuk L.S. Electret plastics: physics and materials science. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1987
 • Sysoev P.V., Bliznets M.M., Zaitsev A.L., Bogdanovich P.N., Dyatko E.K. Wear resistant composites based on thermosets. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1987
 • Mozharovsky V.A., Starzhinsky V.E. Applied mechanics of layered composite bodies. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1988
 • Pinchuk L.S., Struk V.A., Myshkin N.K., Sviridenok A.I. Materials science and structural materials. Minsk, Vysheishaya Shkola, 1989
 • Krasovsky A.M., Tolstopyatov E.M. Production of thin films by polymer spraying in vacuum. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1989
 • Sviridenok A.I., Chizhik S.A., Petrokovets M.I. Mechanics of the discrete frictional contact. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1990
 • Sysoev P.V., Bliznets M.M., Pogosyan A.K., Khakhalin M.F., Lapidus A.S. Antifrictional epoxide composites in machine-tool industry. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1990
 • Voronezhtsev Yu.I., Goldade V.A., Pinchuk L.S., Snezhkov V.V. Electrical and magnetic fields in the technology of polymer composites. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1990
 • Pleskachevsky Yu.M., Smirnov V.V., Makarenko V.M. Introduction to the radiation materials science of polymer composites. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1991
 • Belyi A. V., Karpenko G.D., Myshkin N.K. The structure and methods of forming wear resistant surface layers. Moscow, Mashinostroenie, 1991
 • Kupchinov B.I., Nemogai N.V., Melnikov S.F. The technology of structural materials and products based on ground wood wastes. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1991
 • Starzhinsky V.E., Farberov A.M., Pesetsky S.S., Osipenko S.A., Braginsky V.A. Precision plastic parts and their production process. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1992
 • Pinchuk L.S. Hermetic Science, Minsk, Nauka i Tekhnika, 1992
 • Dovgyalo V.A., Yurkevich O.R. Composite materials and coatings based on dispersed polymers. Technological processes. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1992
 • Koretskaya L.S. Atmospheric resistance of polymer materials. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1993
 • Sysoev P.V., Mikhailov M.I., Prushak V.Ya. Resource-saving tools and facilities. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1992
 • Pogosyan A.K., Sysoev P.V., Meliksetyan et al. Frictional composites based on polymers. Gomel, Informtribo, 1992
 • Pinchuk L.S., Neverov A.S. Polymer films containing corrosion inhibitors. Moscow, Khimiya, 1993
 • Goldade V.A., Struk V.A., Pesetsky S.S. Corrosion inhibitors for metal-polymer systems. Moscow, Khimiya, 1993
 • Kupchinov B.I., Ermakov S.F., Rodnenkov V.G. Introduction into the tribology of liquid crystals. Gomel, Informtribo, 1993
 • Orlov D.V., Mikhalev Yu.O., Myshkin N.K., Podgorkov V.V., Sizov A.P. Magnetic fluids in engineering. Moscow, Mashinostroenie, 1993
 • Tribology in the USA and the Former Soviet Union: Studies and Applications. Ed. by V.A. Belyi, K. Ludema and N.K. Myshkin. New York, Allerton Press. 1994
 • Starzhinsky V.E., Krauze V., Gavrilova O.V., Kudinov A.T., Simeonov S. Plastic gears in transmissions of precise instrument-making. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1993
 • Pinchuk L.S., Neverov A.S. Sealing polymer materials, Moscow, Mashinostroenie, 1995
 • Pinchuk L.S. Fundamentals of tribology. Gomel, GPI, 1996
 • Bocharov A.M., Klimovich A.F., Starovoitov A.S., Snezhkov V.V. Wearing of diamond monocrystals. Minsk, Nauka i Tekhnika, 1996
 • Kupchinov B.I., Ermakov S.F., Beloenko E.D. Biotribology of synovial joints. Minsk, Vedy, 1997
 • Bogdanovich P.N. Wear of solids, Textbook, Gomel, BelGUT, 1997
 • Myshkin N.K., Kim C.K., Petrokovets M.I. Introduction to tribology. CMG Publishers, Seoul, 1997
 • Pinchuk L.S., Goldade V.A. Electret materials in engineering, Gomel, Informtribo, 1998
 • Kovtun V.A., Pleskachevsky Yu.M. Triboengineering coatings based on powder copper-graphite systems, Gomel, Infotribo, 1998
 • Starzhinsky V.E., Timofeev B.P., Shalobaev E.V., Kudinov A.T. Plastic gears in instrument mechanisms. Gomel, Infotribo, 1998
 • Makarevich A.V., Pinchuk L.S., Goldade V.A. Electric fields and electrically active materials in biotechnology and medicine. Gomel, Infotribo, 1998
 • Suboch L., Goldade V.A. High-voltage insulation based on polymer composites. Gomel, Infotribo, 1998
 • Okhlopkova A.A., Vinogradov A.V., Pinchuk L.S. Plastics filled with ultradispersed inorganic compounds. Gomel, MPRI NASB 1999
 • Mironov V.S., Pleskachevsky Yu.M. Electrophysical activation of polymer materials. Gomel, MPRI NASB, 1999
 • Bogdanovich P.N., Prushak V.Ya. Friction and wear in machines, Textbook. Minsk, Vysshaya Shkola, 1999
 • Balakin V.A., Sergienko V.P. Heat calculations of brakes and friction joints. Gomel, MPRI NASB, 1999
 • Zavistovsky V.E., Kholodilov O.V., Bogdanovich P.N. Physics of refusals of mechanical systems, Textbook. Minsk, Tekhnoprint, 1999
 • Goldade V.A., Makarevich A.V., Pinchuk L.S., Sikanevich A.V., Chernorubashkin A.I. Polymer fibrous melt-blown materials. Gomel, MPRI NASB, 2000
 • Kestelman V., Pinchuk L., Goldade V. Electrets in engineering. Fundamentals and Applications. Kluwer Academic Publishers, Boston London, 2000
 • Shapovalov V.M., Barsukov V.G., Kupchinov B.I. The technology of processing high-filled composites. Ed. by Yu.M. Pleskachevsky. Gomel, 2000
 • Sviridenok A.I., Klimovich A.F., Kestelman V.N. Electrophysical phenomena in the tribology of polymers. Gordon and Breach Sci. Publishers, 2000
 • Myshkin N.K., Petrokovets M.I. Appendices and Tables. Additional Material to Handbook «Tribology, Lubrication, and Wear», London, Professional Engineering Publishing, 2001
 • Pinchuk L.S., Goldade V.A., Makarevich A.V., Kestelman V.N. Melt-Blowing: Equipment, Technology and Polymer Fibrous Materials. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 2002 Ermakov S.F., Rodnenkov V.G., Beloenko E.D., Kupchinov B.I. Liquid crystals in engineering and medicine. Minsk, Asar, 2002
 • Myshkin N.K., Petrokovets M.I. Tribology. Principles and Applications. Gomel, MPRI NASB, 2002 Makarevich A.V., Pinchuk L.S., Goldade V.A. Electric fields and electrically active materials in biotechnology and medicine. Gomel, MPRI NASB, 2003
 • Kravtsov A.G., Goldade V.A., Zotov S.V. Polymer electret filtering materials for protection of respiratory organs, Gomel, MPRI NASB, 2003
 • Pinchuk L.S., Nikolaev V.I., Tsvetkova E.A. Endoprosthetics of joints: technical and medico-biological aspects, Gomel, MPRI NASB, 2003
 • Antonyuk V.E., Ivanov B.V., Kane M.M., Kudinov A.T., Rudenko S.P., Starzhinsky V.E. et al. Production technology and means of quality control of gears and gearings, Textbook, Tekhnoprint, 2003
 • Shapovalov V.M., Tartakovsky Z.L. Multicomponent polymer systems based on secondary materials, Gomel, MPRI NASB, 2003
 • Pleskachevsky Yu.M., Starovoitov E.I., Yarovaya A.V. Deformation of metal-polymer systems. Minsk, Belorusskaya nauka, 2004
 • Pleskachevsky Yu.M., Starovoitov E.I., Yarovaya A.V. Dynamics of metal-polymer systems. Minsk, Belorusskaya nauka, 2004
 • Pinchuk L.S., Goldade V.A., Makarevich A.V. Inhibited plastrics, Gomel, MPRI NASB, 2004.
 • Goldade V.A., Pinchuk L.S., Makarevich A.V., Kestelman V.N. Plastics for corrosion inhibition Berlin-Heidelberg-New York. Springer, 2005
 • Markova L.V., Myshkin N.K. Tribodiagnostics of machines, Minsk, “Beloruskaya nauka”, 2006
 • Pinchuk L.S., Struk V.A., Kravchenko V.I., Kostyukovich V.A. Fundamentals of tribology. Manual, Grodno, GrGU, 2005
 • Pleskachevsky Yu.M., Shilko S.V., Tamuzh V., Tsyrule K. Dictionary on mechanics. Russian-Belarussian-German-English, Minsk, Belorusskaya entsiklopediya”, 2005
 • Pinchuk L.S., Nikolaev V.I, Tsvetkova E.A., Golgade V.A. Tribology and biophysics of artificial joints. NY-Oxford. Elsevier, 2006
 • Braunovic M., Myshkin N.K., Konchits V.V. Electrical contacts: Fundamentals, applications and technology. New York. CRC Press, 2007
 • Kopytkov V.Vas., Kopytkov V.Vl. Slow-acting fertilizers and composite polymer materials in forestry. Textbook, Minsk, Academy of management at President of Belarus, 2007
 • Starzhinsky V.E., Antonyuk V.E., Kane M.M., Shilko S.V., Goman A.M., Raikhman G.N., Soliterman Yu.L., Shalobaev E.V. Dictionary-Reference Book on Gearing: Russian-English-German-French. Ed. by V.E. Starzhinsky, 4th edition, Minsk, BelGISS, 2007
 • Myshkin N.K., Petrokovets M.I. Friction, lubrication and wear. Physical fundamentals and engineering applications of tribology, Moscow, FIZMATLIT, 2007
 • Pleskachevsky Yu.M., Zhagora N.A., Selkin V.P., Lukashanets A.A., Grakovich R.I. Basic terms in metrology: Russian-Belarussian Reference book, Minsk, BelGIM, 2007
 • Antonyuk V.G., Ivanov B.V., Kane M.M., Skhirtladze A.G., Kudinov A.T., Rudenko S.P., Starzhinsky V.E., Susin A.A., Tesker E.I., Feldshtein E.E., Shalobaev E.V., Shilko S.V. Production technology and methods of quality control of gears and gearing. Manual. Ed. By V.E. Starzhinsky and M.M. Kane, SPb “Professiya”, 2007
 • Ermakov S.F. Tribophysics of liquid crystals. Gomel, MPRI NASB, 2008.
 • Struk V.A., Pinchuk L.S., Goldade V.A., Myshkin N.K., Vityaz P.A. Materials science, Manual, Minsk, “IVTs Minfina, 2008
 • Myshkin N.K., Konchits V.V., Braunovic M. Electrical contacts, Moscow, Izd. Dom “Intellect”, 2008
 • Pinchuk L., Chrniakova Yu. Biophysics of synovial. NY: Nova Science Publishers, 2012
 • Lubimov D., Dolgopolov K., Pinchuk L. Micromechanisms of friction and wear. Introduction to relativistic tribology. Berlin: Springer, 2013

 

Our Address

Republic of Belarus,
32a Kirov Street, Gomel
Tel:+375 (232) 34 17 12;
Fax: +375 (232) 34 17 11
E-mail:mpri@mail.ru

Search

Feedback